Vážení zákazníci, od 8.7. do 19.7. je náš showroom v Lípě u Zlína z důvodu čerpání dovolené uzavřen. Expedice vašich objednávek je však i po tuto dobu zajištěna! S dotazy ohledně krbů a kamen se můžete obracet na Jiřího Jurčáka (tel. 777733335, jiri.jurcak@krbyjurcak.cz), ohledně ostatního sortimentu a vašich objednávek přes e-shop na Zuzanu Ventrčovou (tel. 733352320, zuzana.ventrcova@krbyjurcak.cz). Děkujeme za pochopení. Za tým KRBY Jurčák, Petr Jurčák

Přečtěte si zajímavé informace o bezpečnosti provozu krbových vložek, jak udržovat vložku v perfektní kondici. Dozvíte se také, jaké dřevo je vhodné k topení.

Bezpečnostní pokyny

Aby váš krb fungoval správně, musí montáž krbové vložky provést specializovaná firma.

Nebezpečí popálení - Vnější povrchy krbové vložky jsou během provozu velmi horké. K obsluze použijte přiloženou rukavici a dodržujte několik zásad. Dvířka vždy zavírejte i v chladném stavu a otevírejte je jen při zatápění, přikládání a čištění krbové vložky. Dvířka, klička a sklo jsou při provozu horké – hrozí nebezpečí popálení! Nenechávejte děti bez dozoru v blízkosti krbové vložky. Pro větší bezpečnost v tomto bodě nabízíme ochranné ohrádky, paravány či zástěny.

Bezpečná vzdálenost - Ve viditelné oblasti ohně, kde dochází k přímému sálání tepelné energie, musí být dodržena minimální vzdálenost 80 cm od hořlavých materiálů (hořlavé části stavby, dřevo, nábytek, dekorační textilie, koberce, záclony apod.). Mimo oblast viditelnosti ohně musí být dodržena minimální vzdálenost 20 cm od hořlavých materiálů (hořlavé části stavby, dřevo, nábytek, dekorační textilie, koberce, záclony apod.). Vzdálenost měřte od skla krbové vložky. Jako ochrana proti vylétajícím jiskrám musí být na hořlavých typech podlah (koberec, dřevěná podlaha, korek apod.) umístěna nehořlavá - nespalná vrstva (keramika, kámen, sklo nebo kov) o minimálních rozměrech (viz obr. 1). Vzdálenost měřte od skla krbové vložky. Tuto problematiku řešíme nejčastěji pokládkou vybraných podkladových skel, či podkladových skel na míru.

První uvedení do provozu - Vyjměte z topeniště všechny přiložené dokumenty a příslušenství. Při prvním zatopení v krbové vložce dochází k vysychání a tvrdnutí použitého žáruvzdorného laku a tmelu. Toto vysychání a tvrdnutí je doprovázeno zápachem. Vzniklé páry nejsou jedovaté, ale jsou nepříjemné. Dodržujte tyto zásady:

 • otevřete okna a dveře, aby prostor co nejvíce větral
 • první dvě dávky paliva by měly odpovídat spodní hranici doporučené dávky paliva
 • při vypalování je lak měkký, proto se ho nedotýkejte

Uvedení teplovodní krbové vložky do provozu - před prvním zatopením si ověřte, zda jsou splněny tyto podmínky:

 • Krbová vložka je připojena na otopný systém.
 • Teplovodní výměník je naplněn vodou a odvzdušněn.
 • Bezpečnostní prvky (pojišťovací ventil, termostatický ventil) jsou nainstalovány správněa jejich funkčnost byla ověřena.
 • Termostatický ventil je napojen na krbovou vložku pod tlakem vodovodního řádu minimálně 2 bary.

POZOR! - KRBOVÉ VLOŽKY HOXTER NEJSOU URČENY PRO PROVOZ S OTEVŘENÝMI DVÍŘKY!

Přívod spalovacího vzduchu - krbová vložka je technicky uzpůsobena pro spalování vzduchu přivedeného z exteriéru. Pokud vaše krbová vložka nebyla při montáži připojena k tomuto externímu přívodu vzduchu, je potřeba zajistit dostatek spalovacího vzduchu v místnosti větráním. Nepoužívejte krbovou vložku zároveň s jiným tepelným zařízením nebo spotřebičem vytvářejícím podtlak v uzavřené místnosti. Komponenty pro ovládání přívodu vzduchu do krbové vložky nesmějí být nijak upravovány.

Je zakázáno o jakkoliv zasahovat do konstrukce krbové vložky. V případě provádění neoprávněných technických úprav nenese výrobce žádnou zodpovědnost za bezpečnost při provozu zařízení a záruka automaticky zaniká. Je dovoleno používat výhradně náhradní díly schválené výrobcem!

Palivo

Zakázané palivo - v krbové vložce je zakázáno spalovat jiné než k tomu určené palivo. Je rovněž zakázáno spalovat kapalná paliva a odpadky. V žádném případě nepoužívejte k podpálení benzín, alkohol, ředidla apod.! Používání jiných než povolených paliv poškozuje krbovou vložku a zatěžuje životní prostředí. Pokud k provozu krbové vložky používáte jiná než povolená paliva, záruka automaticky zaniká.

Povolené palivo - v krbových vložkách Hoxter smí být spalováno pouze dřevo v přírodním stavu se zůstatkovou vlhkostí ≤ 18 %. Vlhkost dřeva zjistíte jednoduše pomocí digitálního měřiče vlhkosti.

Druhy dřeva - Množství energie obsažené v jednom kilogramu dřeva je u všech druhů dřeva přibližně stejné. Jednotlivé druhy dřeva se však liší objemem, tj. hustotou. K roztápění ohniště je vhodnější použít dřevo s nižší hustotou – měkké dřevo (smrk, borovice, topol, jedle). Pro pravidelné přikládání je vhodnější dřevo s vyšší hustotou – tvrdé dřevo (dub, buk, jasan), které hoří klidným plamenem a tvoří stálý žár.

Uskladnění palivového dřívi - Dřevo doporučujeme skladovat ideálně dva až tři roky na dobře větraném a suchém místě. Optimální je uskladnit dřevo k jižní straně domu na rošt, který umožní průchod vzduchu a kvalitní provětrávání dřeva. Doporučujeme zakrýt dřevo shora před deštěm. Tím dosáhnete vlhkosti 15–18 %. V žádném případě nepoužívejte čerstvé dřevo. Čerstvé dřevo má vlhkost přibližně 60 % a výhřevnost menší než 2 kW/h na 1 kg. Pro vytvoření stejného množství tepelné energie byste tedy potřebovali dvojnásobek paliva. Navíc by krbová vložka při použití čerstvého dřeva nedosáhla optimální spalovací teploty, účinnosti a nízkých emisí škodlivin. Spalování dřeva s vysokou vlhkostí nadměrně zatěžuje krbovou vložku a rapidně zkracuje její životnost. Při opakovaném spalování vlhkého dřeva může dojít k nevratnému poškození vložky nebo její části! Dochází zároveň k extrémnímu zanášení komína a zvyšuje se riziko požáru sazí v komíně.

Doporučená dávka paliva - Dávky palivového dříví, které používáte v krbové vložce, se musí pohybovat mezi maximální a minimální předepsanou hodnotou. Pokud budete přikládat jinou než předepsanou dávku paliva, může dojít k poškození krbové vložky, poklesu účinnosti a zvýšení emisních hodnot spalování. Krbová vložka je určena pro krátkodobý spalovací provoz. Interval přikládání paliva by se měl pohybovat v rozmezí 45–60 minut. Doporučené dávky paliva naleznete v článku Doporučené dávky paliva pro jednotlivé modely.

Uvedení do provozu - fáze hoření a regulace přívodu vzduchu - Nejdříve se přesvědčte, zda ve spalovací komoře není nashromážděno velké množství popela. To by při přikládání mohlo způsobit vypadnutí žhavých uhlíků z krbové vložky do místnosti.

 • Kličku k regulaci přívodu vzduchu pro hoření nastavte na maximum. Tím zajistíte dostatečný přísun vzduchu potřebného pro rozhoření.
 • Otevřete dvířka krbu a na dno komory k zadní stěně umístěte dávku paliva doporučenou pro Váš typ krbové vložky. Nejprve vložte větší kusy dřeva, na ně poté menší
  kousky.
 • Do horní části vloženého dříví, mezi drobné kousky dřeva, umístěte k tomu určený podpalovač a zapalte jej.

 • Zavřete dvířka a oheň pozorujte až do úplného rozhoření.
 • Pokud se oheň rozhořel a hoří již celá dávka paliva, nastavte regulaci přívodu vzduchu do střední polohy pro dosažení optimálního výkonu. Pokud se rozhoření nezdařilo, zopakujte krok č. 3. 

 • Pokud to není nezbytně nutné, neotevírejte dvířka krbu a nezasahujte do hoření. Nechte dávku paliva dohořet. Další dávku přiložte až v tzv. žárové fázi (již skončilo aktivní hoření s plameny). Dvířka otvírejte pomalu na škvíru, abyste zabránili úniku kouře do místnosti, chvíli počkejte, až se vyrovná tlak ve spalovací komoře a poté přiložte dávku paliva vhodnou pro Váš krb.
 • Pokud nechcete znovu přikládat a celá dávka paliva již dohořela, nastavte regulaci přívodu vzduchu doleva na minimum. Zamezíte tím přívodu spalovacího vzduchu do komory a prodloužíte žárovou fázi. Uhlíky tak zůstanou v komoře žhavé mnohem déle a teplo nebude unikat komínem.

Upozornění: V průběhu aktivního hoření (viditelný oheň) nikdy neuzavírejte přísun vzduchu a neduste oheň! Vzduch proudící do spalovací komory ochlazuje keramické sklo. V případě
uzavření přívodu vzduchu může dojít k jeho přehřátí a k nevratným změnám v jeho krystalické struktuře. Při spalování s nedostatečným přívodem vzduchu zároveň vzniká nadměrné množství škodlivého oxidu uhelnatého – CO. Při rychlém otevření přívodu vzduchu by mohlo dojít k prudké reakci nashromážděných plynů s kyslíkem.

Provoz s elektronickou regulací hoření - pokud je váš krb vybaven elektronickou regulací hoření, dodržujte při jeho používání návod k této elektronické regulaci hoření.

Provoz v tzv. přechodném období - Pro správnou funkci krbové vložky je zapotřebí dostatečný tah komína, který závisí na venkovní teplotě. V zimním období, kdy je venkovní teplota nízká, má komín největší tah. Problém s dostatečným tahem může nastat v tzv. přechodném období (před zimou a po zimě). Vyšší venkovní teplota zhoršuje hoření a zvyšuje množství kouře. Těmto nežádoucím jevům lze předejít takto:

 • Při zatápění zvyšte první dávku paliva o 30 %, abyste rychleji dosáhli požadovaného tahu komína.
 • Dřevo naštípejte na slabá polínka, tím dosáhnete rychlého prohřátí komína a stabilizace jeho tahu.
 • Páčku regulace přívodu vzduchu nechte nastavenou na maximum.
 • Přikládejte jen dobře vysušené dřevo.

Čištění a údržba krbových vložek Hoxter

Než začnete krbovou vložku čistit, přesvědčte se, zda je studená a zcela vyhaslá. Frekvence čištění a intenzita údržby (krbové vložky, kouřovodu, komína) závisí na kvalitě spalovaného dřeva. Pokud krbová vložka nebyla delší dobu v provozu, je nutné před zatopením zkontrolovat, zda komín není zanesený.

Čištění skla - Dvířka krbové vložky Hoxter jsou vyrobena z vysoce kvalitního keramického skla. Krbové vložky Hoxter jsou vybaveny systémem samočištění keramického skla. Vzduch přiváděný do spalovací komory “oplachuje“ sklo zevnitř. Správnou regulací vzduchu a spalováním suchého dřeva docílíte čistého skla, které nebude nutné často čistit. Pokud potřebujete očistit znečištěné sklo u krbové vložky s horním zdvihem dvířek, otevřete nejdříve všechny kličky po obvodu. Poté otevřete dvířka do polohy pro čištění.

Sklo čistěte pouze pomocí vlhkého papírového ubrousku. Pokud to nestačí, naneste trošku čistého popela ze spalovací komory krbové vložky. Poté sklo opět umyjte vlhkým papírovým ubrouskem a doleštěte suchým ubrouskem. Pokud použijete rozprašovací nebo pěnový čistič skel, vždy dbejte, aby se přípravek nedostal k těsnící šňůře. Čistící prostředky totiž mohou poškodit komponenty dvířek krbové vložky.

Vynášení popela - popel může obsahovat žhavé uhlíky až 24 hodin. Popel vždy vynášejte pouze ze studené a zcela vyhaslé krbové vložky! Popel vynášejte v pravidelných intervalech přizpůsobených intenzitě topení. Dbejte použití kvalitní nehořlavé nádoby na popel. Při čištění můžete ponechat malou vrstvu popela, která urychlí zatápění. K odstranění popela skvěle slouží také vysavače popela Lienbacher.

Čištění teplovodního výměníku

Bezproblémový a účinný provoz teplovodní krbové vložky vyžaduje pravidelné čistění teplovodního výměníku. V závislosti na intenzitě provozu doporučujeme provádět čištění minimálně jednou měsíčně. Při zanedbání údržby postupně dochází k zanášení spalinových cest a poklesu účinnosti a může to vést až k nevratnému poškození krbové vložky. Při čištění teplovodního výměníku postupujte takto:

 • Ujistěte se, že krbová vložka je studená.
 • Při čištění používejte ochranné brýle a rukavice. 
 • Opatrně nadzvedněte a vyjměte horní díl vystýlky ohniště – deflektor.
 • Pomocí štětky, která je součástí dodávky, postupně vyčistěte všechny trubkovnice spalinové cesty, aby byla zachována světlost v celé délce trubky.
 • Vložte horní díl vystýlky ohniště zpět.

Pravidelná údržba odborníkem

Jednou ročně před začátkem topné sezóny by krbovou vložku měl zkontrolovat odborník – kamnář. Součástí této odborné údržby by měla být:

U teplovzdušné krbové vložky

 • kontrola a vyčištění spalovací komory a spalinové cesty
 • kontrola těsnicích provazců a mechanismu otevírání dvířek krbové vložky
 • kontrola regulace a vedení přívodu vzduchu

U teplovodní krbové vložky

 • kontrola a vyčištění spalovací komory a spalinové cesty
 • kontrola těsnicích provazců a mechanismu otevírání dvířek krbové vložky
 • kontrola regulace a vedení přívodu vzduchu
 • kontrola správné funkčnosti bezpečnostních prvků (pojišťovací ventil, termostatický ventil, odvzdušňovací ventil apod.)
 • kontrola a vyčištění teplovodního výměníku
 • kontrola otopné soustavy
Vlastní kamenná prodejna a sklad

Vlastní kamenná prodejna a sklad

v Lípě u Zlína, k vidění krbové vložky, kamna, grily a další

Působíme po celé ČR

Působíme po celé ČR

krby stavíme po celé ČR

Komplexní kamnářské služby

Komplexní kamnářské služby

od návrhu po realizaci

Tým odborníků

Tým odborníků

vždy připraven vám poradit s výběrem krbu, kamen, grilu, materiálů nebo příslušenství